MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevustoetus

MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevustoetus 2018

Projekti periood: 01.10.2018 – 30.09.2019

Projekti üldine eesmärk oli seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu. Eesmärgi saavutamiseks toimis seto käsitööliste ühine tegutsemine, käsitööliste toetamine ning abi pakkumine käsitööettevõtlusega tegelemiseks. SKK pakkus käsitööettevõtlust toetavaid teenuseid alates käsitööalasest raamatukogust ja lõpetades raamatupidamisega. Tänu sellele projektile saab ellu kutsuda ka uusi käsitööprojekte. Toimusid traditsioonilist seto käsitööd tutvustavad ja käsitööettevõtlust arendavad ümarlauad ning koolitused, jagati käsitöö ja ettevõtlusalast informatsiooni. SKK kodulehekülg koondab endas info piirkonna käsitöömeistritest ja rahvarõivameistritest. Pidevalt tuli jagada rahvarõivameistrite kontakte ja infot.  SKK kaudu toimub Setomaa käsitöösektori kaasamine üle-eestilistesse tegemistesse, kuna SKK on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu liige. Tänu meie eelnevale silmapaistvale tegevusele olime kutsutud peakülaliseks Tallinna Mardilaadal.

Kokkuvõte tegevustest: Projekti tulemusena on Seto Käsitüü Kogo jätkuvalt toimiv ja vajalik tugiorganisatsioon, mis ühendab seto käsitööettevõtjaid, MTÜ-sid, käsitöömeistreid. Projekti käigus täiendati käsitööalast raamatukogu, korraldati erinevatele teemarühmadele ja huvigruppidele ümarlaudu, anti liikmetele operatiivselt käsitööalast informatsiooni. Projekti tulemusena on käsitööliste info kättesaadav kodulehelt ning tegeletakse käsitöö, kui ühe Setomaa jaoks olulise valdkonna arendamisega. Projekti tulemusena on Setomaal käsitööettevõtjate sõbralik keskkond, kuhu käsitööhuvilised inimesed julgevad ja soovivad luua traditsioonilisel seto käsitööl põhineva ettevõtte. Setomaal on hea maine, kus osatakse teha ja kust saab kaasa osta väga kvaliteetset ning väärtuslikku käsitööd. Meil on 16 rahvarõiva komplekti kuuluvaid esemeid valmistada oskavat käsitöömeistrit. Enne tantsu-ja laulupidu oli palju küsimisi ja rõivaste valmistajate juurde suunamist. Seto käsitööliste tooteid saab osta erinevates müügikohtades. Arendati käsitööturismi, võeti vastu erinevaid käsitööhuvilisi Eestist ja välismaalt.

Kogumaksumus: 23500,00 eurot

Projekti toetus: 20 000,00 eurot ( Setomaa arenguprogramm)

Omafinantseering: 3500,00 eurot

Täiendav info : tegevjuht Ingrit Kala

 

 

 

MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevustoetus 2017

Projekti periood: 01.10.2017 – 30.09.2018

Projekti eesmärk ühildub MTÜ Seto Käsitüü Kogo põhikirjalise eesmärgiga – seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu. Projekti tulemusena on Seto Käsitüü Kogo (SKK) toimiv ja vajalik tugiorganisatsioon, mis ühendab nii seto käsitööettevõtjaid kui ka MTÜ-sid ja käsitöömeistreid. Organisatsiooni tegevuse tulemusena võimaldatakse MTÜ liikmetele käsitööettevõtlusega seotud koolitusi, paraneb koostöö, tegeletakse tootearenduse ja turundusega, antakse välja reklaamtrükiseid. SKK abil elustatakse ja taastatakse erinevaid vanu traditsioonilisi töövõtteid. SKK on teistele üleseto organisatsioonidele koostööpartneriks ja räägib kaasa Setomaa üldistes arengutes kaitstes käsitööliste ja traditsioonilise käsitöö huve. Tegeldakse Setomaa mainekujundusega. SKK räägib võrdselt teiste maakondadega kaasa üle-eestilise organisatsiooni Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu tegemistes. Projekti tulemusena on Setomaa tervikuna käsitööettevõtjaid toetav keskkond, kuhu inimesed julgevad ja soovivad luua traditsioonilisel seto käsitööl põhineva ettevõtte. SKK toel suudame täita ka Võrumaa arengukavas seatud eesmärke: tõusnud on haritud, ettevõtlike ning uuendusmeelsete käsitööettevõtjate arv Setomaal.

Käesoleva projekti raames tegutseb MTÜ-s täiskohaga tegevjuht, kes igapäevaselt arendab organisatsiooni ja kutsub taas ellu uusi projekte ja tegeleb käimasolevate pikaajaliste projektide haldamisega. Aasta jooksul toimub vähemalt 6 koolitust- ümarlauda ja arendatakse käsitöö raamatukogu. Osalise tööajaga tegutseb raamatupidaja ja pakutakse piirkonnas raamatupidamise teenust.

Kogumaksumus: 23500,00 eurot

Projekti toetus: 20 000,00 eurot ( Setomaa arenguprogramm)

Omafinantseering: 3500,00 eurot

Täiendav info : tegevjuht Ingrit Kala

 

 

MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevustoetus 2016

Projekti periood: 01.10.2016 – 30.09.2017

Projekti eesmärk ühildub MTÜ Seto Käsitüü Kogo põhikirjalise eesmärgiga – seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu. Käesoleva projekti raames tegutseb MTÜ-s täiskohaga tegevjuht ja osalise tööajaga raamatupidaja. Planeeriti, et aasta jooksul kutsub SKK ellu uusi projekt ja pakub käsitööettevõtlust toetavaid teenuseid alates raamatupidamise teenusest ning lõpetades  etnoloogia ja käsitööalase raamatukogu haldamise ja müügitarvikute rendiga. Oluline on, et projekti tulemusena on käsitööliste kohta info kättesaadav kodulehelt (www.kogo.ee) ning Setomaal tegeletakse käsitöö kui ühe Setomaa jaoks olulise valdkonna arendamisega. Seto Käsitüü Kogo kaudu toimub Setomaa käsitöösektori kaasamine üle- eestilistesse tegemistesse ja SKK tegevuse kaudu tõuseb inimeste teadlikkus seto käsitööst.

Projekti tulemused:

Projekti eesmärk oli kaasa aidata MTÜ Seto Käsitüü Kogo põhieesmärgi saavutamisele. Käesolev projekt aitas kõvasti kaasa sellele, et kutsuti ellu uusi projekte, milleta ei saaks oma põhikirjalist eesmärki täita. Organisatsiooni poolt kavandatud ja kirjutatud projektid ja tegevused käesoleval perioodil:

1.Käimas on seto rahvarõivaraamatu käsikirja koostamine. Selle raames toimub iga kuu  teemapäev, kus osalevad käsitöölised ja teadlased.

2.Algamas on koostöös seto ja võro käsitöölistega tootearenduskoolitused kaasates Eesti parimaid koolitajaid.

3.Tegeleti seto käsitöö propageerimine ja turundusega.

4.Viidi ellu Setomaa kultuuriprogrammi ja Kulka toetuse abil tegevused: Seto käsitöö aastanäitus Tallinnas Rahvakunstigaleriis, Setomaa kohvikutepäeva – Kostipäeva toidukoolitused, XXIV Seto Pitsi päevad, Tõrvapäev, Palkhoone restaureerimise 4 päevane koolitus.

  1. Projekti perioodil olime koostööpartnerid SVL-i projektidele Activ Age 55+ ja Coop Local.

SKK oli teistele üleseto organisatsioonidele koostööpartneriks ja rääkis kaasa Setomaa üldistes arengutes kaitstes käsitööliste ja traditsioonilise käsitöö huve. Oleme mitmel korral olnud haldusreformi käigus argumenteerimas käsitööliste koostöö mõju ja võimalusi. Tegevjuht on pidanud ettekandeid ja kohtunud erinevate inimestega erinevates kohtades, et teavitada ühistegevustest ja projektidest. Septembris toimunud Ukraina visiidi ajal esines tegevjuht Kiievi Ülikooli folkloristika kateedris ettekandega seto kultuurist ja käsitööst, avasime Krolevetsis seto pühaserättide näituse ja arendasime koostööd sealsete käsitöölistega. Meie rahvarõivameistrid on arenenud ja tänu organisatsioonile toimib koostöö, mis võimaldab ette võtta mahukaid ühistöid ( Presidendi aastapäevarõivad, Kirävüü mannekeenid rõivile). Oleme teinud aastate jooksul Setomaa piires koostööd, mis on andnud eelduse tekkivas Setomaa ühisvallas valutult ja edukalt koostööd jätkata.

Värskas ja Obinitsas on olemas käsitöö infopunktid. Nendes ruumides on võimalik korraldada koosolekuid, muid väiksema ringi kogunemisi, jagada käsitööalast infot ja nõustada raamatupidamise või traditsioonilise käsitöö alal. Raamatupidaja osales käesoleva projekti raames ühel veebipõhisel koolitustel ja tegevjuht koolitas end arvutialaselt. Toetasime projektist tegevjuhi, raamatupidaja ja juhatuse liikmete transporti organisatsiooni esindamisel, arendamisel ja tööks vajalikel sõitudel.

Raamatukogu täienes 2 Udmurdi raamatu, 1 Käsitöö ajakirja ( kajastab ka Seto pitsi päevi) ja 11 uue erineva teemaga raamatu võrra. Soetati erinevaid vajalikke kontoritarbeid.

Aasta jooksul toimus rida erinevaid käsitööalaseid kokkusaamisi ja koolitusi seoses erinevate ellukutsutud projektidega. Käesoleva projekti raames toimus 2 ümarlauda, kus osales 20 liiget.

Kogumaksumus: 23500,00 eurot

Projekti toetus: 20 000,00 eurot ( Setomaa arenguprogramm)

Omafinantseering: 3530,00 eurot

Täiendav info: tegevjuht Ingrit Kala