Seto Kimmäs

KINNITANUD

Seto Kuningriigi Kroonikogo

„27.“veebruaril 2011.a

„Seto Kimmäs“ statuut

Seto Kimmäs” (edaspidi Märk) on toote / teenuse kvaliteedi märk, mis väljastatakse taotluse alusel, peale toote / teenuse kvaliteedi kontrolli vastava kogu poolt. Märgi kasutamise õigus antakse konkreetsele tootele või teenusele, millele märki taotleti.Märgi kasutamise õigus ei laiene sama tootja või teenuse pakkuja teistele toodetele või teenustele.

Märki saab taotleda tootele või teenusele, mis vastab järgmistele põhialustele:

 • Toode või teenus peab olema pärimuslikku laadi ja/või seotud Seto traditsioonidega
 • Märgi kasutamise õigust saavad taotleda oma toodetele ja teenustele Setomaa elanikud ja Setomaal tegutsevad ettevõtted.

Märgi taotlemist, väljastamist, kontrolli ja rikkumiste lahendamist korraldavkõrgeim organ on MTÜ Seto Kuningriigi Kroonikogo (edaspidi Kroonikogo);

Märgi taotlemist, väljastamist, kontrolli ja rikkumiste lahendamist teostav organ on tootjaid või teenuse pakkujaid esindav organisatsioon (edaspidi Esindaja), kellele märgi väljastamise õiguse mingis valdkonnas annab taotluse alusel Kroonikogo. Kroonikogo võib anda Esindajale märgi väljastamise õiguse mitmes valdkonnas. Märgiga seotud vaidlused lahendab Kroonikogo koostöös osapooltega. Statuudi muutmiseks esitatakse parandusettepanekud Kroonikogole 1.detsembriks ning Kroonikogo kujundab otsuse 1. märtsiks.

KINNITANUD

MTÜ Seto Kuningriigi Kroonikogo

„27.“veebruaril 2011.a

Märgi taotlemise kord

 1. Esindava organisatsiooni seisuse taotlemise ja valdkondlike lisareeglite kehtestamise kord.

Tootjad või teenuse pakkujad (edaspidi Taotleja) valivad end esindava organisatsiooni (teostav organ, edaspidi Esindaja), mis töötab välja märgi valdkondlikud lisareeglid, mis reguleerivad selle toote või teenuse grupi kvaliteedi põhinäitajaid / -tingimusi.

Esindaja esitab Kroonikogole taotluse enda kinnitamiseks Esindaja rolli vastavas valdkonnas. Taotlusele lisab Esindaja valdkonna lisareeglite loetelu koos märgi taotlemise, väljastamise, kontrolli ja rikkumiste lahendamise korraga. Kroonikogo jälgib, et reeglid vastaksid headele tavadele. Kroonikogo vaatab Esindajaks nimetamise taotluse läbi kolme kuu jooksul alatest taotluse saamisest.

2. Märgi määramine, märkide üle arvestuse pidamine ning kontroll

Esindaja saab enda kinnitamise järel Kroonikogult märgi tähise, mida kasutatakse märkide numeratsioonis. Väljastatud tähiste üle peab arvestust Kroonikogo. Esindaja annab tootjale/teenuse pakkujale (edaspidi Taotlejale) koos märgi kasutamise õigusega märgi tähise ja numbrid, mille üle peab arvestust Esindaja.

Esindaja fikseerib iga toote või teenuse kirjelduse (k.a. foto(d)) ning mõõdetavad näitajad, mida Taotleja peab hiljem toote/teenuse samaväärsuse ja kvaliteedi hoidmisel tagama. Esindaja peab ka sellekohast arhiivi.

Esindaja tagab väljastatud märkide ja neid kandvate toodete info avalikustamise veebis. Avalikustada tuleb vähemalt järgmine teave: märgi kasutusõiguse omanik (Taotleja), toode ja selle lühikirjeldus, märgi number, märgi kasutamise õiguse andnud organisatsioon (Esindaja).

Taotleja kohustub kasutama ühe numbriga märki ainult ühel tootel/teenusel või tootepartiil.

Esindaja on kohustatud teostama pistelist kontrolli reeglite täitmise üle märgi kasutajate juures nii enne kui ka pärast märgi väljastamist.

 1. Märgi kasutamise õiguse taotlemine

Taotleja esitab Esindajale kehtestatud reeglitest lähtuva taotluse saada märgi kandmise õigus oma pakutavale tootele või teenusele. Taotluses näidatakse soovitav märkide hulk ning märkide kasutamise kavandatav viis.

Esindaja vaatab taotluse läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul taotluse esitamisest ning annab taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest taotlejale teada kirjalikult (sobib ka e-kirja või kullerposti teel).

Positiivse otsuse korral esitab Esindaja Taotlejale arve märkide väljaostmiseks ning väljastab märgid pärast arve tasumist. Märkide hinnakirja kinnitab Kroonikogo kord aastas.

Kogu asjaajamise juures lähtuvad mõlemad pooled heast tahtest ning oma võimalustest teist poolt aidata.

Märgi kasutaja (Taotleja) õigused ja kohustused

Märgi kasutajal on õigus:

 • lisada märk oma tootele või teenusele (teenusekohale);

 • teavitada märgist publikatsioonides ja massiteabevahendites;

 • lisada märk elektrooniliselt toodete/teenuste juurde kodulehel ning teistes elektroonilistes väljaannetes;

 • lisada märk kooskõlastatult Esindajaga välireklaamide juurde, mitte suuremana kui diameetriga 100 cm;

 • märki võib eksponeerida tingimusel, et selle juures reklaamitaksekonkreetset toodet või teenust, millele märk väljastati.

Märgi kasutaja kohustub:

 • lähtuma märgi kasutamisel stiiliraamatus seatud nõuetest;

 • mitte kasutama märki toodete või teenuste juures, millele ei ole märki väljastatud;

 • mitte kasutama märki tootel või teenusel, mida on muudetud määral, mis sisuliselt muudab selle kvaliteeti ning tingimusi, mille alusel märk väljastati;

 • mitte kasutama märki mistahes viisil, mis kahjustab selle reputatsiooni.